Obchodní podmínky pro konferenci GDPR v marketingu

pořádané společností AdVisio marketing s.r.o.

I. Základní ustanovení

Konference GDPR v marketingu, kterou pořádá společnost AdVisio marketing s.r.o., je konferencí, jejímž předmětem je ochrana osobních údajů v oblasti poskytování marketingových služeb, s ohledem na novou evropskou legislativu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „konference“).

 1. Konference se koná dne 26. 3. 2018 v Imperial Hotelu, Tyršova 1250/6, 702 00 Moravská Ostrava.
 2. Pořadatelem konference je společnost AdVisio marketing s.r.o., se sídlem Bozděchova 567/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 043 05 116, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63114, kontaktní e-mail: radim.vasicek@advisio.cz, kontaktní telefon: 732 306 973 (dále jen „Pořadatel konference“).
 3. Konference se mohou účastnit jak fyzické osoby, tak právnické osoby prostřednictvím fyzických osob (zaměstnanců či jiných pověřených osob), a to po registraci provedené na webové stránce https://gdpr.advisio.cz (dále jen „registrace“) a za splnění dalších podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.
 4. Předmětem smlouvy je účast na konferenci, kdy zájemce o účast na konferenci (dále jen „Účastník“) podává prostřednictvím registrace návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na konferenci Pořadateli konference. Přijetím návrhu je uzavřena smlouva mezi Účastníkem a Pořadatelem konference.
 5. Registrací na konferenci vyjadřuje Účastník souhlas s těmito obchodními podmínkami, kterými se řídí práva a povinnosti mezi Pořadatelem konference a Účastníkem.

II. Účastnický poplatek

 1. K účasti na konferenci je třeba zaplatit účastnický poplatek ve výši 3.490,- Kč bez DPH.
 2. V ceně účastnického poplatku je zahrnutý vstup pro 1 osobu, občerstvení dle programu, prezentační materiály.
 3. Po provedení registrace obdrží Účastník potvrzení registrace na e-mailovou adresu uvedenou při registraci a zálohovou fakturu k úhradě účastnického poplatku, kterou je povinen zaplatit ve lhůtě v zálohové faktuře uvedené.
 4. Úhrada je možná prostřednictvím bankovního převodu na účet 2500844321 / 2010. Do poznámky platby je třeba uvést údaje specifikované v zálohové faktuře.
 5. Po úhradě zálohové faktury vystaví Pořadatel konference Účastníkovi daňový doklad – fakturu obsahující veškeré zákonné náležitosti, která bude Účastníkovi zaslána na jeho e-mailovou adresu.
 6. Nedojde-li k zaplacení účastnického poplatku ve lhůtě uvedené na zálohové faktuře, bude registrace automaticky zrušena.
 7. Po uhrazení účastnického poplatku přijde Účastníkovi na e-mail vstupenka. Touto vstupenkou se Účastník prokáže u vstupu na konferenci.

III. Storno podmínky

 1. Účastník musí provést zrušení své registrace na konferenci písemně prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu gdpr@advisio.cz. Ve zprávě musí být uvedeno taktéž číslo bankovního účtu, na který si bude Účastník přát vrátit účastnický poplatek ve výši stanovené dle ust. čl. 3 odst. 2 těchto obchodních podmínek.
 2. Pokud ještě Účastník neuhradil účastnický poplatek a zruší svou registraci před samotným konáním konference, je Účastník povinen uhradit storno poplatek v následující výši:
  • Při zrušení registrace do 12. 3. 2018 bez jakéhokoliv storno poplatku;
  • Při zrušení registrace do 19. 3. 2018 včetně je Účastník povinen k úhradě storno poplatku ve výši 50 % účastnického poplatku;
  • Při zrušení registrace po 19. 3. 2018 nebo při neúčasti na konferenci je Účastník povinen k úhradě storno poplatku ve výši 100 % účastnického poplatku.
 3. Pokud již byl účastnický poplatek zaplacen a Účastník svou registraci zruší, vrácení účastnického poplatku probíhá následovně:
  • Při zrušení registrace do 12. 3. 2018 včetně bude vrácen účastnický poplatek ve výši 100%;
  • Při zrušení registrace do 19. 3. 2018 včetně bude vrácen účastnický poplatek ve výši 50%;
  • Při zrušení registrace po 19. 3. 2018 nebo při neúčasti na konferenci se účastnický poplatek nevrací.
 4. Účastnický poplatek nebo jeho poměrná část bude vrácena do 14 dní od potvrzení obdržení čísla příslušného bankovního účtu Pořadatelem konference.
 5. V případě prodlení s úhradou účastnického poplatku či storno poplatku po dobu více než 30 dnů ode dne jejich splatnosti, je Pořadatel konference oprávněn takto vzniklé pohledávky předat externím společnostem k vymáhání. V případě prodlení s úhradou má Pořadatel konference právo požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IV. Ustanovení pro spotřebitele

 1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že Účastník vstupuje do smluvního vztahu s Pořadatelem konference výlučně jako spotřebitel (dále jen „spotřebitel“), tj. člověk, který vůči Pořadateli konference vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 2. Smlouvu je možné uzavřít prostřednictvím webových stránek.
 3. Účastníkovi údaje uvedené v registračním formuláři Pořadatel konference považuje za aktuální, pravdivé a přesné.
 4. Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy si hradí spotřebitel sám s tím, že tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.
 5. V případě uzavření smlouvy online, dálkovým způsobem nebo mimo prostory Pořadatele konference má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Odstoupit lze písemně nebo zasláním emailu na kontaktní údaje uvedené na této webové stránce. Pro dodržení 14denní lhůty je potřeba toto odstoupení před jejím uplynutím odeslat.
 6. Odstoupit v zákonné lhůtě 14 dnů nelze, pokud Pořadatel konference již poskytl plnění ve lhůtě pro odstoupení spotřebitele na žádost spotřebitele. V případě konference je takovou žádostí přihlášení se na konferenci s termínem konání do 14 dnů od registrace na konferenci.
 7. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, ačkoliv již bylo započato s plněním na základě jeho vlastní žádosti, je spotřebitel povinen Pořadateli konference uhradit poměrnou část plnění.
 8. Uplatnění práv z vadného plnění a reklamace konference se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, konkrétně ust. §1810 a násl., §1820 a násl. a §2099 a násl.
 9. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smluvního vztahu. V takovém případě je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s Pořadatelem konference vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Pořadatele konference poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

V. Zpracování osobních údajů během registrace na konferenci

 1. Pořadatel konference jako správce osobních údajů, zpracovává a uchovává v rámci vaší objednávky účasti na konferenci následující osobní údaje:
  • Jméno, příjmení;
  • E-mailovou adresu;
  • V případě společnosti:
   • Název společnosti
   • IČO, DIČ
   • Adresu sídla
  • V případě soukromé osoby:
   • Adresu
  v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem poskytnutí plnění a evidence smlouvy. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů - zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Zpracování osobních údajů bude probíhat do doby realizace konference a dále po dobu 10 let od realizace plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 2. Pořadatel konference prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kteří se podílí na organizaci konference, a to mohou v závislosti od konkrétní konference být:
  • AdVisio marketing s. r. o., IČO 04305116, sídlem Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
  • Poskytovatel marketingového systému Mailchimp
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.
 3. Na e-mailovou adresu (případně tel. č.) vám budou Pořadatelem konference zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných či navazujících služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Pořadatelem konference zpracovávána po dobu 3 let od realizace konference.
 4. Účastník má podle zákona o ochraně osobních údajů právo:
  • požadovat po Pořadateli konference informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Pořadateli konference vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Pořadatele konference přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Pořadateli konference výmaz osobních údajů - výmaz Pořadatel konference provede, pokud nemá pro další zpracování jiný právní důvod,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Pořadatele konference nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VI. Doplňující informace

 1. Pořadatel konference si vyhrazuje právo na změnu programu, změnu termínu či zrušení konference z vážných organizačních a provozních důvodů. V případě zrušení konference ze strany Pořadatele konference obdrží Účastník účastnický poplatek ve výši, kterou uhradil zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení konference.
 2. Účastníci nejsou oprávněni pořizovat audio či audiovizuální záznam na všech přednáškách konaných v rámci konference. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je Účastník povinen uhradit Pořadateli konference smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč na účet Pořadatele konference. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne konání konference. Pořadatel konference je taktéž při prokázání porušení výše uvedené povinnosti oprávněn Účastníka z konference vykázat.
 3. Podle zákona o evidenci tržeb je Pořadatel konference povinen vystavit Účastníkovi konference účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 4. Registrací a účastí na konferenci uděluje Účastník souhlas s tím, že v souvislosti s konáním konference mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující Účastníky, které mohou být následně užívány Pořadatelem konference nebo osobami přednášejícími (resp. jejich zaměstnavateli) pro propagační účely po dobu 3 let od realizace konference. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží Účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Pokud si Účastník nepřeje být na konferenci audio/vizuálně zachycen, je potřebné, aby jakýmkoliv způsobem sdělil takovou informaci nejpozději při vstupu na konferenci organizátorům, případně fotografovi či kameramanovi. V takovém případě nebude na záznamu zachycen.
 5. Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak je rozhodným právem české právo.

V Ostravě dne 5. 2. 2018